проект: BG05M9OP001-2.010- 0288-С01 „Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД”.

Проект:
BG05M9OP001-2.010- 0288-С01
„Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД”
по процедура  BG05M9OP001-2.010 „ Развитие на социалното предприемачество“

На 28 май 2018 г. управителят на „ТИНЧЕВИ и КО” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010- 0288-С01 по проект: „Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО” ООД по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е да се разшири досегашна дейност  на „ТИНЧЕВИ и КО” ООД чрез обособяване на самостоятелно новосформирано производствено звено като ново Социално предприятие „Майсторилница” с Код на икономическа дейност 32.99 Други разнообразни производства, некласифицирани другаде.

Основни цели на проектното предложение:

 1. Улесняване достъпа до заетост и осигуряване подкрепа за социално включване на 7 /седем/ неактивни или безработни лица и създаване на условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика чрез създаване на ново Социално предприятие.
 2. Осигуряване на субсидирана заетост на лица от целевите групи: хора с увреждания и безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, безработни лица над 54-годишна възраст за период  от 10 /десет/ месеца.
 3. Създаване устойчивост на проекта чрез запазване на 57,14% от наетите лица на работа за период не по кратък от 6 месеца след приключването на операцията.

Проектното предложение е обвързано с целите и приоритетите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": създаване на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и социалното изключване.

Дейности по проекта:

 1. Създаване на ново социално предприятие „Майсторилница“ в ТИНЧЕВИ и КО ООД, което да съответства на определението за „социално предприятие“ по настоящата процедура, организиране на нова производствена дейност с  Код  на икономическата дейност  32.99 „Други разнообразни производства, некласифицирани другаде” за ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия,  сувенири от дърво, текстил и други материали, ръчна бродерия, облекла с български шевици, ръчно плетени/тъкани арт облекла и други  изделия със съвременно приложение на занаятчииски майсторлъци.   
 2. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца - осигуряване на заетост за срок от 10 /десет/ месеца на 7 /седем/ лица, които принадлежат към допустимите целеви групи по настоящата процедура: 1/едно/ лице с увреждания и 6 /шест/ безработни лица на възраст над 54 г., назначени на следните длъжности:

Длъжност „Производител сувенири” с код  по НКПД: 7317 1006 – 2 лица от целевата група "Безработни лица на възраст над 54 г."

Длъжност „Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия” с код по НКПД:  7318 1003 – общо 3 /три/ лица, като 1 лице е от целевата група „хора с увреждания” и 2 лица са от целевата група "Безработни лица на възраст над 54 г."

Длъжност „Изпълнител, ръчна бродерия” с код по НКПД: 7533 1002 – 2 лица  от целевата група "Безработни лица на възраст над 54 г.

Сформиране на Екип за управление и ефективно функциониране на новосъздаденото Социалното предприятие ”Майсторилница”: „Директор,предприятие”, ”Счетоводител”,   

„Моделиер”. Предвижда се  също  така да бъде нает и един майстор занаятчия от Задругата на майсторите на народни художествени занаяти на длъжност: „Работник, ръчна изработка на  етнографски и фолклорни изделия”, който ще бъде и наставник на наетите 7 /седем/ лица  от целевите групи по проекта.

 1. Оборудване на новосъздадените работни места- наемане на помещение за производствената дейност на Социалното предприятие, доставка на машини, оборудване, инструменти и материали от избраните изпълнители.
 2. Социална и професионална интеграция на представителите на уязвимите групи в сектора на социалната икономика – организиране на свободното време, отдиха и развлеченията. Да се поощрява участието на наетите 7 лица от целевите групи: хора с увреждания и безработни лица с по- ниска конкурентоспособност на пазара на труда безработни лица над 54-годишна възраст, в социалния и професионалния живот, за приобщаването им в колектива на Социалното предприятие. Дейността ще се изпълнява от 1 лице, назначено на длъжност „Сътрудник социални дейности/в социално предприятие/” за срок 10 месеца  на непълно работно време  2 ч. дневно.
 3. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост – прилагане на техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в заетост представители на целевите групи и придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия. Тази дейност ще се извършва от дипломиран психолог за срок от 4/четири/ месеца при непълно работно време  2 /два/ часа.
 4. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки от Социалното предприятие – проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки от Социално предприятие „Майсторилница”. Дейността ще се изпълнява от специалист, консултант на длъжност ”Анализатор,проучване на пазари” за срок  4 /четири/ месеца при непълно работно време  4 /четири/часа.
 5. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество – реализиране на мерки, свързани с участие в събития, насочени към популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на новосъздаденото Социално предприятие "Майсторилница" и произвежданите занаятчийски стоки. Тази поддейност ще се изпълнява от лице, назначено на длъжност „Експерт маркетинг” за срок 11 месеца с непълно работно време от 2 /два/ ч. Втората поддейност, свързана със създаване  на уеб сайт с електронен магазин и профил в социалните мрежи на Социалното предприятие ще се изпълнява от лице назначено на длъжността ”Програмист, уебсайтове” за срок 2 /два/ месеца с непълно работно време от 4 /четири/ часа.
 6. Осигуряване на информираност и публичност
 7. Организация и управление на проекта

 

Обща стойност на проекта:  96 307.40 лв., от които 81 861.29 лв. европейско и

                                                14 446.11 лв. национално съфинансиране


Срок за изпълнение на проекта:
13 месеца

Начало: 28.05.2018 г.
Край: 28.06.2019 г.

Бенефициент: ТИНЧЕВИ и КО ООД, Габрово


www.eufunds.bg

Договор за БФП: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01 „Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД”процедура: BG05M9OP001-1.010 "Развитие на социалното предприемачество ", финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд