Договор № ОЗ-3-04-02-77#4 / дата 19.07.2016 г.

Осигуряване на заетост по Проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост”, етап 1, фаза 2,  на Агенция по заетостта, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  - осигурена е заетост на  2 безработни лица, насочени от Бюро по труда от приоритетните целеви групи:  продължително безработни лица над 29 г. - 1 бр. назначен на длъжност: Експерт програми и проекти, код по НКПД 2422 6004 и  безработни лица на възраст над 54 г. - 1 бр. назначен на длъжност: Експерт финансови и стопански анализи, код по НКПД 2413 6003.