Договор по  чл. 306, ал. 1, т. 2  и чл. 41 от Закона за насърчаване на заетостта от 17.03.2014 г.

В изпълнение на Договор по  чл. 306, ал. 1, т. 2  и чл. 41 от Закона за насърчаване на заетостта от 17.03.2014 г. в счетоводната кантора е  осигурена  заетост на младежи до 29 г. и обучено едно лице в периода от 21.03.2014.г. до 21.09. 2014 г.  на длъжност ”счетоводител”, шифър по  НКПД 2411 6004  с  продължителност 6 месеца.