Проект BG16M1OP002-2.009-0059-C01 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци”,

по процедура: BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците ", финансирана от Оперативна програма Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

Бенефициент БИОКОМ ЕООД

Партньор ТИНЧЕВИ и КО ООД

Създаден уеб сайт за проекта https://rematrak.bg/

Създаден профил Rematrak в социалната мрежа Facebook https://www.facebook.com/rematrakbg

Изпълнение на дейност 3-КАМПАНИИ - Прочети тук - PDF /0.33Mb/