ИЗПЪЛНЕНИЕ на Дейност 3: „Кампании за популяризиране резултатите от проекта” Проект BG16M1OP002-2.009-0059-C01 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци”,

по процедура: BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците ", финансирана от Оперативна програма Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

Бенефициент БИОКОМ ЕООД

Партньор ТИНЧЕВИ и КО ООД

Поддейност 1.1.Проучване и анализ - изтегли тук - PDF /0.99Mb/

Поддейност 1.2. Пресконференция за медиите - изтегли тук - PDF /6.28Mb/

Поддейност 2.1. Създаване на уеб сайт - изтегли тук - PDF /1.81Mb/

Поддейност 2.2. Профил във Facebook - изтегли тук - PDF /0.58Mb/

Поддейност 2.3. Среща в БТПП - изтегли тук - PDF /1.14Mb/

Поддейност 2.4. Дизайн, предпечат и печат на рекламно-информационни материали - изтегли тук - PDF /4.62Mb/

Поддейност 2.5. Публикации в регионални медии - изтегли тук - PDF /5.33Mb/

Поддейност 2.6. Представяне на новия продукт „Рециклиран Полиуретан” - изтегли тук - PDF /7.86Mb/

Поддейност 2.7. Провеждане на кампания сред всички целеви групи - изтегли тук - PDF /3.41Mb/

Поддейност 2.8. Създаване на ръководства - изтегли тук - PDF /2.83Mb/

Поддейност 3.1. Медиен мониторинг през периода на проекта - изтегли тук - PDF /1.86Mb/

Поддейност 3.2. Изготвяне на съдържание за сайта на проекта - изтегли тук - PDF /3.52Mb/

Поддейност 3.3. Изготвяне на съдържание за Facebook и обновяване - изтегли тук - PDF /5.23Mb/

Поддейност 3.4. Дигитална активност на инфлуенсъри - изтегли тук - PDF /3.27Mb/