Решение/Заповед №3/14.05.2022 г. за прекратяване на процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за определяне на изпълнител с предмет: „Изпълнение на информационни кампании по проект BG16M1OP002-2.009-0059-С001 "Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци"

Решение/Заповед №3/14.05.2022 г. за прекратяване на процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за определяне на изпълнител с предмет: „Изпълнение на информационни кампании по проект BG16M1OP002-2.009-0059-С001 "Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци"

Виж / Изтегли - РЕШЕНИЕ / ЗАПОВЕД № 3/14.05.2022 г. - PDF /0.3Mb/