Процедура за определяне на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Изпълнение на информационни кампании по проект BG16M1OP002-2.009-0059-С001 "Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци", финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците", със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейскя съюз

Процедура за определяне на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Изпълнение на информационни кампании по проект BG16M1OP002-2.009-0059-С001 "Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци", финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците", със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейскя съюз

Крайният срок за подаване на оферти чрез ИСУН 2020 е: 09.05.2022 г.

Документацията за участие в процедурата може да изтеглите тук /2.13Mb/