Информационно съобщение за подписан Административен договор по проект: BG16M1OP002-2.009-0059-C01 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци”

  

  

Проект BG16M1OP002-2.009-0059-C01 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци”, по процедура: BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците ", финансирана от Оперативна програма Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР Бенефициент БИОКОМ ЕООД Партньор ТИНЧЕВИ и КО ООД

  

На 21.02.2022 г. Управителят на БИОКОМ  ЕООД  и   представител на ТИНЧЕВИ и КО ООД  подписаха Административен договор с регистрационен номер BG16M1OP002-2.009-0059-C01,  по проект:„Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци”, по процедура: BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците", финансирана от  Оперативна програма Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР.

                Целта на проекта е чрез дейности по подготовка за повторна употреба, както и рециклиране на фракциите от метал, пластмаса и дърво, да се постигне намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци от домакинствата и подобни на тях с код 200307 – Обемни отпадъци, представляващи употребявани матраци. В резултат на това се цели постигане на 5% от отпадъчния поток матраци отклоняване от депата чрез повторна употреба, както и 78,38% отделяне и последващо рециклиране на фракции от метал, пластмаса (PU) и дърво, съотносими към заложените в ЗУО цели по чл.31, ал.1 и ал.2.

 Дейности по проекта:

1. Подготовка на проекта – отговорен Бенефициента

2. Изпълнение на демонстрационен проект– отговорен Бенефициента

               Поддейност 2.1 – Доставка и приемане на отпадъка – излезли от употреба матраци

    Поддейност 2.2 – Доставка и пускане в експлоатация на А. Техника и оборудване и Б.   Инструменти и екипировка за операциите по подготовка за повторна употреба, разкомплектоване и рециклиране на употребявани матраци

               Поддейност 2.3 – Подготовка за повторна употреба на използвани матраци

               Поддейност 2.4 – Разкомплектоване и рециклиране/предаване за рециклиране

    Поддейност 2.5 – Охрана и пожароизвестяване на инсталацията и наличните на площадката отпадъци/рециклирани суровини

    Поддейност 2.6 – Реализиране на подготвените за повторна употреба матраци и рециклираните суровини.

3. Кампании за популяризиране резултатите от проекта– отговорен Партньора

4. Организация и управление на проекта– отговорен Партньора

 

 

Обща стойност на проекта: 441 203.84 лв.

Обща стойност на БФП: 359 606.84 лв., от които 305 665.81 лв. европейско и 53 941.03 лв. национално съфинансиране

 Срок за изпълнение на проекта:
13 месеца


Начало:
21.02.2022 г.

Край:     21.07.2023 г.

 

Бенефициент: БИОКОМ ЕООД

Партньор: ТИНЧЕВИ и КО ООД

 

Публикувано на 22.02.2022 г.


www.eufunds.bg

Договор № BG16M1OP002-2.009-0059-C01 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци”, процедура: BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците ", финансирана от  Оперативна програма Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейскя съюз