Информационно съобщение за изпълнение на проект  BG05M9OP001-2.010- 0288-С01 „Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД".

Информационно съобщение:

Проект:
BG05M9OP001-2.010- 0288-С01
„Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД”
по процедура  BG05M9OP001-2.010 „ Развитие на социалното предприемачество“

На 28 юни 2019 г.  бенефициента ТИНЧЕВИ и КО ООД успешно изпълни Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010- 0288-С01 по проект: „Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД” по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран от  Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси “,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общата цел на проекта е постигната: разширяване на  досегашна дейност  на ТИНЧЕВИ и КО ООД чрез обособяване на самостоятелно новосформирано производствено звено като ново Социално предприятие „Майсторилница” с Код на икономическа дейност 32.99 Други разнообразни производства, некласифицирани другаде.

 

Основни цели на проектното предложение са изпълнени:

 1. Улесняване достъпа до заетост и осигуряване подкрепа за социално включване на 7 /седем/ неактивни или безработни лица и създаване на условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика чрез създаване на ново Социално предприятие.
 2. Осигуряване на субсидирана заетост на лица от целевите групи: хора с увреждания и безработни лица  с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда безработни лица над 54-годишна възраст  за период  от 10 /десет/ месеца;
 3. Създаване устойчивост на проекта чрез запазване на 57,14 % от наетите лица на работа за период не по кратък от 6 месеца след приключването на операцията;

Проектното предложение е обвързано с целите и приоритетите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": създаване на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и социалното изключване.

Изълнени дейности по проекта:

 1. Създаване на ново социално предприятие „Майсторилница“ в ТИНЧЕВИ и КО ООД, което да съответства на определението за „социално предприятие“ по настоящата процедура,  организиране на  нова производствена дейност с  Код  на икономическата дейност  32.99 „Други разнообразни производства, некласифицирани другаде” за ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия,  сувенири от дърво, текстил и други материали, ръчна бродерия, облекла с български шевици,  ръчно плетени/тъкани арт облекла и други  изделия със съвременно приложение на занаятчииски майсторлъци.   
 2. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца-осигуряване на заетост за срок от 10/десет/ месеца на 7 /седем/ лица, които принадлежат към допустимите целеви групи по настоящата процедура:1/едно/ лице с увреждания и 6 /шест/ безработни лица на възраст над 54 г.,назначени на следните длъжности:

Длъжност „Производител сувенири” с код  по НКПД: 7317 1006 – 2 лица от целевата група "Безработни лица на възраст над 54 г. "

Длъжност „Работник, ръчна изработка на  етнографски и фолклорни изделия” с код по НКПД:  7318 1003 –общо  3 лица, като 1 лице е от целевата група „хора с увреждания”  и 2 лица са от целевата група "Безработни лица на възраст над 54 г."

Длъжност „Изпълнител, ръчна бродерия” с код по НКПД: 7533 1002 – 2 лица  от целевата група "Безработни лица на възраст над 54 г.

Сформиране на Екип за управление и ефективно функциониране на новосъздаденото Социалното предприятие ”Майсторилница”: „Директор, предприятие”, ”Счетоводител”,  „Моделиер”. В социалното предприятие работи и  един майстор занаятчия от Задругата на майсторите на народни художествени занаяти на длъжност:„Работник, ръчна изработка на  етнографски и фолклорни изделия”, който е и наставник на наетите 7лица  от целевите групи по проекта.

 1. Оборудване на новосъздадените работни места- наето е помещение за производствената дейност на Социалното предприятие, доставени са машини, оборудване, инструменти и материали  за дейността.
 2. Социална и професионална интеграция на представителите на уязвимите групи в сектора на социалната икономика -организиране на свободното време, отдиха и развлеченията с цел поощряване участието на наетите 7 лица от целевите групи: хора с увреждания и безработни лица  с по- ниска конкурентоспособност на пазара на труда безработни лица над 54-годишна възраст в социалния и професионалния живот, за приобщаването им в колектива на Социалното предприятие.Дейността се изпълни от 1 лице, назначено на длъжност „Сътрудник социални дейности/в социално предприятие/”за  срок 10 месеца  на непълно работно време  2 ч. дневно.
 3. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост-прилагане на техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в заетост представители на целевите групи и придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия. Тази дейност се извърши от дипломиран психолог за срок от 4/два/ месеца при непълно работно време  2/два/часа.
 4. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки от Социалното предприятие-проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки от Социално предприятие „Майсторилница”.Дейността се изпълни от специалист, консултант на длъжност”Анализатор,проучване на пазари” за срок  4/четири/ месеца при непълно работно време  4/четири/часа.
 5. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество-реализиране на мерки, свързани с участие в събития, насочени към популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на новосъздаденото Социално предприятие"Майсторилница" и произвежданите занаятчийски  стоки.Тази поддейност се изпълни от лице, назначено на длъжност „Експерт маркетинг” за срок 11 месеца с непълно раб.време от 2 ч.
  Втората поддейност, свързана със създаване  на уеб сайт с електронен магазин  и профил в социалните мрежи на Социалното предприятие се изпълни от лице назначено на длъжността ”Програмист, уебсайтове” за срок 2 месеца с непълно раб.време от 4 /четири/часа. Създаден е електронен магазин на Социално предприятие „Майсторилница” на регистрирания домейн https://maystorilnitsa.com 
 1. Осигуряване на информираност и публичност
 2. Организация и управление на проекта

 

Обща стойност на проекта:  96 307.40 лв., от които 81 861.29 лв. европейско и

                                                   14 446.11 лв. национално съфинансиране


 Срок за изпълнение на проекта:
13 месеца


Начало:
28.05.2018 г.

Край: 28.06.2019 г.

 

Бенефициент: ТИНЧЕВИ и КО ООД, Габрово


www.eufunds.bg

Договор за БФП: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01 „Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД”процедура: BG05M9OP001-1.010 "Развитие на социалното предприемачество ", финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд